II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „RODO”) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nefeni (dalej zwana także „Administratorem”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji listownej na adres wskazany na wstępie bądź w formie elektronicznej na następujący adres: daneosobowe@nefeni.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:

1) wymiany korespondencji na zgłoszone przez Panią/Pana zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez Nefeni,

2) wymiany korespondencji elektronicznej dotyczące zawartych umów bądź relacji biznesowych,

3) wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,

4) wykonania praw i obowiązków Administratora związanych z dostarczaniem na Pani/Pana rzecz usług i informacji, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną – jeśli wyrażono stosowną zgodę bądź w ramach zawartej umowy,

5) marketingu bezpośredniego i usług własnych Administratora,

6) wewnętrznych celów administracyjnych i analitycznych na potrzeby Administratora,

7) rekrutacyjnym – w przypadku przesłania swojej aplikacji w ramach procesu rekrutacji.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. a RODO),

2) wykonanie umowy, której stroną jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) uzasadniony prawnie interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, marketingu bezpośredniego.

5. Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą, osobom zarządzającym przedsiębiorstwem Administratora, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy o świadczenie usług. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane przez Administratora również instytucjom publicznym w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze.

6. Źródło pochodzenia danych osobowych (jeśli dane nie zostały uzyskane od Pani/Pana):Nefeni weszła w posiadane Pani/Pana danych osobowych od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy. Dalsze szczegółowe informacje mogą zostać udzielone podczas kontaktu Administratora z Panią/Panem.

7. Pani/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora do czasu:

1) w przypadku, gdy dane przetwarzane są w oparciu o zgodę – do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie bądź realizacji celu przetwarzania,

2) w przypadku, gdy dane przetwarzane są w ramach realizacji zawartej umowy – do czasu jej realizacji bądź rozwiązania,

3) w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wypełnienia celu przetwarzania bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4) w przypadku przetwarzania danych w ramach procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych do przyszłych procesów rekrutacyjnych to do okresu określonego w tej zgodzie a także po tym okresach przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

8.1. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:

1) prawo do cofnięcia udzielonej zgody – jeśli przetwarzanie jest oparte na udzielonej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO),

2) prawo do dostępu do swoich danych osobowych (podstawa: art. 15 RODO),

3) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO),

4) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO),

5) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO),

6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w przypadku kiedy Administrator posługuje się danymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa: art. 21 RODO),

7) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO).

2. Zaznaczyć należy, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych bądź wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków jako administratora zabezpieczeń, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na Pani/Pana rzecz.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany, jednak w żadnym wypadku nie będą one podlegać profilowaniu.

11. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

12. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi danych osobowych spowoduje, że nie będzie możliwa komunikacja z Administratorem oraz dostarczanie przez niego usług, ofert i informacji.

powrót do polityki prywatności